۲۱
مرداد

تعمیر پیانو

با توجه به نوع سفارش شما عزیزان و با لحاظ نکات مربوط به قرارداد تعمیر پیانو توسط کارشناس فنی پیانو شروع میگردد ، ضمن اینکه تمامی مراحل انجام کار در مقابل و در حضور شما صورت میگیرد ، بنابراین نیازی به جابجایی پیانو و یا قطعات مربوط به آن ، نیست .