24
آگوست

ریل های پیانو

5/5 - (1 امتیاز)

ریل های پیانو به دو دسته تقسیم می شود :

 

1_ بالانس ریل پین ها (Balance rail pins)

یک قطعه فلزی باریک به صورت استوانه ای است

که سوراخِ بالای کلاویه روی آن قرار می گیرد و وظیفه آن برقراری تعادل در کلاویه می باشد .

2_ فرانت ریل پین ها (Front rail pins )

یک قطعه فلزی باریک به صورت استوانه ای است

که سوراخ پایین کلاویه روی آن قرار می گیرد و وظیفه آن تنظیم ارتفاع و عمق کلاویه ها می باشد .

 

1_ بالانس ریل پین ها (Balance rail pins)

یک قطعه فلزی باریک به صورت استوانه ای است

که سوراخِ بالای کلاویه روی آن قرار می گیرد و وظیفه آن برقراری تعادل در کلاویه می باشد .

2_ فرانت ریل پین ها (Front rail pins )

یک قطعه فلزی باریک به صورت استوانه ای است که سوراخ پایین کلاویه روی آن قرار می گیرد و وظیفه آن تنظیم ارتفاع و عمق کلاویه ها می باشد .

 

1_ بالانس ریل پین ها (Balance rail pins)

یک قطعه فلزی باریک به صورت استوانه ای است

که سوراخِ بالای کلاویه روی آن قرار می گیرد و وظیفه آن برقراری تعادل در کلاویه می باشد .

2_ فرانت ریل پین ها (Front rail pins )

یک قطعه فلزی باریک به صورت استوانه ای است

که سوراخ پایین کلاویه روی آن قرار می گیرد و وظیفه آن تنظیم ارتفاع و عمق کلاویه ها می باشد .