تیونینگ پین ها
13
فوریه

تیونینگ پین ها

آیا از وضعیت تیونینگ پین ها در پیانوی خود مطلع هستید ؟

آیا تا به حال پیش آمده پیانویی دیده باشید که :

برخی از نت های آن شدیدا فالش و خارج از کوک استاندارد باشد؟

به گونه ای که ۱ پرده کامل از فرکانس استاندارد خود کم کرده باشد؟

یکی دیگر از مهمترین بخش های پیانو ، تیونینگ پین ها (Tuning pins) می باشند.

در صورت لق بودن و یا ترک داشتن پین بلاک :

نمی توانند سیمها را در کشش استاندارد نگه دارند.

در نتیجه نتِ مربوطه کاملا فالش شده و نا هماهنگی بسیار شدیدی را به وجود می آورد.

اگر پیانوی شما نیز دچار این مشکل شده است نگران نباشید !

با تعمیر کامل تیونینگ پینها توسط کارشناس فنی مجرب این مشکل به طور کامل قابل حل می باشد .

آیا از وضعیت تیونینگ پین ها در پیانوی خود مطلع هستید ؟

آیا تا به حال پیش آمده پیانویی دیده باشید که :

برخی از نت های آن شدیدا فالش و خارج از کوک استاندارد باشد؟

به گونه ای که ۱ پرده کامل از فرکانس استاندارد خود کم کرده باشد؟

یکی دیگر از مهمترین بخش های پیانو ، تیونینگ پین ها (Tuning pins) می باشند.

در صورت لق بودن و یا ترک داشتن پین بلاک :

نمی توانند سیمها را در کشش استاندارد نگه دارند.

در نتیجه نتِ مربوطه کاملا فالش شده و نا هماهنگی بسیار شدیدی را به وجود می آورد.

اگر پیانوی شما نیز دچار این مشکل شده است نگران نباشید !

با تعمیر کامل تیونینگ پینها توسط کارشناس فنی مجرب این مشکل به طور کامل قابل حل می باشد .