۲۱
مرداد

تحویل

در پایان بعد از انجام عملیات مربوطه ، پیانوی شما توسط کارشناس فنی پیانو مورد تحلیل دوباره قرار میگرد ، همچنین در ادامه از شما خواسته می شود تا پیانوی خود را به لحاظ نوع تعمیر ، مورد آزمایش قرار داده تا از صحت آن اطمنینان حاصل فرمائید .